EINSATZ-Team

Herr Mag. D. Spornitz, CEO: e-mail

Marktforschung & Internetmarketing: Frau Mag. S. Poms: e-mail

Internetmarketing & Projektmanagement: Frau Mag. D. Griesser: e-mail

Marktforschung & Datenrecherchen: Herr Mag. S. Agnezy: e-mail

Webdesign: Herr R. Sinai: e-mail